0

                                                                                                 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                                                                   INTERDOMBB.PL

 

I. Podstawowe pojęcia.

INTER DOM BB – należy przez to rozumieć P.P.H.U. INTER DOM BOGDAN BOCHENEK z siedzibą przy ulicy Rybnickiej 48,    44-300  Wodzisław  Śląski;  NIP: 647-176-72-18;   REGON 273282060, adres poczty elektronicznej sklep@interdombb.com, numer telefonu 607 408 406

Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy INTER DOM BB prowadzony przez P.P.H.U. INTER DOM BOGDAN BOCHENEK na stronie internetowej  www.interdombb.pl/sklep

Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów i usług przez INTER DOM BB za pośrednictwem sklepu.

Zamówienie – należy przez to rozumieć złożenie zamówienia przez kupującego za pośrednictwem strony internetowej www.interdombb.pl/sklep

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkt odbioru – punkt odbioru osobistego, w którym Kupujący może osobiście odebrać zamówiony towar, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem terminu odbioru (mailowo lub telefonicznie)

Towar – produkty prezentowane przez Sklep na stronie internetowej www.interdombb.pl/sklep

 

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu.

2. Warunkiem dokonania przez Kupującego zakupu Towaru (Towarów) w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. System informatyczny Kupującego w celu korzystania ze Sklepu powinien spełniać poniższe warunki.

a. aktywne połączenie z internetem, które będzie umożliwiało obustronną komunikację przez protokół HTTPS.

b. przeglądarkę internetową:

(i) Internet Explorer 7 lub nowszy

(ii) Mozilla Firefox 3.0 lub nowszy

(iii) Opera 7.0 lub nowszy

(iv) Chrome 12.0 lub nowszy

c. włączoną obsługę Java Script

d. system operacyjny Windows XP/Vista/WIN 7/WIN 8/WIN 10

4. Przeglądarki powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024×768 pikseli.

5. Jeżeli Kupujący chce dokonać zakupu w Sklepie, musi również posiadać konto poczty elektronicznej.

 

III. Ceny i formy płatności

1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu, które są podane w zakładce “Koszty dostawy”.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz dokonywania w nich zmian.

3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy INTER DOM BB; nr rachunku: 18 8436 0003 0101 0408 1810 0004.

b. za pomocą systemu płatności internetowych “Przelewy24”

c. gotówką, w Punkcie odbioru.

 

IV. Składanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest wcześniejsza rejestracja Kupującego na przeznaczonej do tego stronie Sklepu, co będzie skutkować utworzeniem Konta. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17.00, a także w dni nie będące dniami roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 9.00 następnego dnia roboczego.

3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi przejść całą procedurę zakupu online zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w trakcie procesu dokonywania zakupu Towaru (Towarów).

4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego firmie INTER DOM BB oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią Zamówienia, gdzie Kupujący w Zamówieniu składa ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu Towarów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ceny Towarów oraz kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.

5. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostaje wysłany przez Sklep e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu    –           18 8436 0003 0101 0408 1810 0004 z podaniem numeru Zamówienia. Wpłata musi obejmować 100% wartości zamówionego towaru, koszty transportu oraz koszty dodatkowych czynności wykonywanych przy dostawie. W przypadku braku części ustalonej kwoty zamówienie nie będzie realizowane.

7. Zamówienia nieopłacone w wysokości określonej w punkcie 6 w ciągu 5 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.

8. Z chwilą otrzymania  do magazynu Sklepu towaru zamówionego przez Kupującego, zostanie do niego wysłana informacja e-mail z prośbą o dopłacenie reszty należności za zamówiony towar.

9. Z chwilą zaksięgowania reszty należnej kwoty Sklep nawiąże kontakt z Kupującym w celu ustalenia terminu dostawy, a Kupujący który zadeklarował odbiór osobisty zostanie zaproszony do wizyty w Punkcie odbioru.

10. Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Kupującego w formularzu dane będą niepełne lub nieprawdziwe.

 

V. Koszt, termin i sposoby dostawy

1. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówionego towaru:

a. Transport własny Sklepu

b. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Rybnicka 48, 44-300 Wodzisław Śląski, w dni robocze w godzinach 0d 10.00 do 16.00

2. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu w zakładce “Koszty dostawy”

3. Termin dostawy zamówionego towaru wynosi do 50 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Sklepu kwoty określonej w wiadomości e-mail otrzymanej przez Kupującego.

4. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia do “mieszkania”, “domu” lub “biura”, a jedynie dostarczenie towaru możliwie najbliżej wejścia do budynku utwardzoną drogą.

 

VI. Odstąpienie od umowy  (dotyczy tylko Kupujących będących konsumentami)

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (Towarów) zakupionego (zakupionych) w Sklepie bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru (Towarów) lub którego osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towaru (Towarów).

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest poinformować o tym INTER DOM BB w terminie wskazanym w pkt 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na adres: P.P.H.U. INTER DOM BB, ul. Rybnicka 48, 44-300 Wodzisław Śląski.

3. Konsument może odstąpić zarówno w zakresie całego zamówienia, jak też w odniesieniu do wybranych tylko Towarów ujętych w Zamówieniu.

4. W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar (Towary), w zakresie których odstąpił od umowy z INTER DOM BB niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy z INTER DOM BB. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru (Towarów) przed jego upływem.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (Towarów).

6. INTER DOM BB nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (Towarów) do Konsumenta. INTER DOM BB może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności do Konsumenta do czasu otrzymania Towaru (Towarów) z powrotem do magazynu Sklepu.

7. INTER DOM BB dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, informujemy, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).

b. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

c. w której Konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy (art. 38 pkt 8 ustawy o prawach konsumenta).

 

VII. Postanowienia dotyczące Kupujących nie będących Konsumentami

1. Niniejszy artykuł Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących Konsumentami.

2. INTER DOM BB ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z kupującym nie będącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do INTER DOM BB.

3. W wypadku kupujących nie będących konsumentami INTER DOM BB ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez INTER DOM BB Towaru (Towarów) przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. INTER DOM BB w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru (Towarów)powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność INTER DOM BB z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. INTER DOM BB ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem.

8. Wszelkie spory powstałe między INTER DOM BB a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę INTER DOM BB.

 

VIII. Reklamacje i gwarancja.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sklep jest obowiązany dostarczyć Kupującemu towar bez wad.

3. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią i przechowywania karty gwarancyjnej dostarczonego Towaru.

4. Kupujący może złożyć reklamację w następujący sposób:

a. Pisemnie na adres: INTER DOM BB, ul. Rybnicka 48, 44-300 Wodzisław Śląski

b. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@interdombb.com

5. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację.

6. Miejscem zwrotu wadliwych towarów jest siedziba Sklepu.

7. Sklep nie jest producentem oferowanych towarów.

8. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera. Warunki realizacji uprawnień z gwarancji są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do danego towaru, dlatego zaleca się ich przechowywanie przez Kupującego.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest INTER DOM BB.

2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez INTER DOM BB wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego na ich przetwarzanie oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Zgoda Kupującego jest wyrażana poprzez akceptację niniejszego regulaminu w trakcie składania zamówienia.

3. W sytuacji gdy Kupujący dokonuję rejestracji w Sklepie może on wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych pośrednictwem poczty elektronicznej (newsletter). W takiej sytuacji dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celach marketingowych. Powyższa zgoda jest udzielana poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie rejestracji.

4. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych, ich poprawiania lub do ich usunięcia.

5. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

6. Więcej informacji o ochronie danych osobowych Kupującego jest dostępne w zakładce “Polityka prywatności”.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

2. INTER DOM BB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez INTER DOM BB, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.interdombb.pl/sklep w zakładce “Regulamin”. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy INTER DOM BB a Konsumentem zostaja poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z poźn. zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014, poz.121 z poźn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z poźn. zm.), Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.), a w odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami także Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 30-12-2019 roku.

 

 

 

 

0