0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Kupujących, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep, firmę INTER DOM BB.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie mają definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep, INTER DOM BB dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Kupujących w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych firmie INTER DOM BB dotyczących Kupującego. Informacje te są należycie zabezpieczane, a formularze służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Kupującego INTER DOM BB zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Kupujący może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbednych do świadczenia usług przez INTER DOM BB:
a. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail)
c. przy składaniu zamówienia w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.1 jest konieczne w celach określonych w pkt. 2.4.

2.3 Odwiedzający stronę Sklepu mogą przeglądać jego ofertę bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez INTER DOM BB jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie przez kupującego swoich danych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupujących mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie INTER DOM BB czynności związane z zawartą z Kupującym umową, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów. Dane osobowe Kupujących (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez INTER DOM BB firmie BePerfect w związku z prowadzeniem Sklepu przez INTER DOM BB, w tym w związku z wykonywaniem przez BePefect na rzecz INTER DOM BB czynności wynikających z umowy pomiędzy INTER DOM BB a BePerfect, umożliwiającej INTER DOM BB korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.

2.6 INTER DOM BB zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach prawa do kontroli własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy INTER DOM BB przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez INTER DOM BB lub gdzy INTER DOM BB zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez INTER DOM BB danych osobowych Kupującego innemu niż INTER DOM BB administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez INTER DOM BB przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

III. Ciasteczka

3.1 INTER DOM BB stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu.

0